1. Indien er tussen patiënt en behandelaar een afspraak voor een consult wordt gemaakt geldt dit als een behandelingsovereenkomst. Patiënt krijgt een vragenformulier en bevestiging toegestuurd.
 2. De behandeling heeft betrekking op de hulpvraag van de patiënt en behandeldoelen.
 3. Afmelden dient minimaal 48 uur/ 2 werkdagen van te voren te geschieden om gereserveerde tijd niet in rekening te hoeven brengen. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
 4. Een eerste behandeling duurt maximaal 1 uur, waarin een anamnese gesprek, onderzoek plaatsvindt en de conclusies en therapie adviezen gegeven worden. Controles kunnen in overleg korter van duur zijn.
 5. Beëindiging van het behandeltraject gebeurt mondeling of schriftelijk of bij herhaaldelijk niet nakomen van de afspraken onderling. Het kan ook zijn dat de therapeut van mening is dat de problematiek  buiten zijn competentie ligt en eventueel doorverwijst naar een andere therapeut.
 6. tevens eindigt de therapie van rechtswege indien er langer dan 3 maanden geen vervolg consult heeft plaatsgevonden, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en patiënt.
 7. Betaling geschiedt ter plekke door pin of contant het afgesproken bedrag te voldoen.
 8. Declaratie bij de zorgverzekeraar wordt door de patiënt zelf geregeld.
 9. Indien de patiënt een verslag wil van het consult zal hier per verslag maximaal 1 consult voor in rekening gebracht worden.
 10. De therapeut is aangesloten bij de volgende verenigingen: VBAG, RBCZ en Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM). Bij klachten kunt u zich wenden in eerste instantie tot de therapeut zelf, komt u er niet uit dan kunt u de klachten commissie van de NVVM of via tcz.nu kenbaar maken.
 11. De patiënt gedraagt zich als gast, er wordt niet gerookt of alcohol genuttigd tijdens een consult, schade aan de eigendommen van de therapeut door patiënt worden verhaal op de patiënt. Van iedere vorm van mishandeling door de patiënt zal aangifte bij de politie worden gedaan.
 12. De Praktijk voor Complementaire Geneeskunde is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat patiënt onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt.
 13. De praktijk voor Complementaire Geneeskunde is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de patiënt door parkeren of betreden van het terrein aan de Prins Mauritslaan 12 te Nieuwleusen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, wachtkamer, hal of toilet.